DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 146 1) Fr. Reg. fol. 77. sententiën T. van 28 Oct. 148229 Nov. 1486 fol. 77 van het Hof van Holland een sententie, waardoor een meeningsverschil over de uitlegging van dit privilegie, gerezen tusschen de magistraat en de bewoners van Eikenduinerambacht, opgelost wordt. Immers, gebruik makende van hun recht van keur bepalen die van der Haghe „dat die van Eykenduinen hoir bier, dat sy be hoeven en doen haelen binnen Delf, souden moeten brengen door de Hage en aldaer de excijns daerop ge- stelt volgens hair taux betaelen”, waarop dan door het Hof van Holland „by sententie is verstaen, dat die van Eykenduinen gebruiken sullen die oude wege of wate- ringe omme hair bier daer door te halen en dat die van de Hage een persoon committeren konden om binnen Eykenduinen die excijns te ontfangen’’. De tresorie is hiermede dus definitief gemaakt tot een van het geheele ambacht van der Haghe met twee ontvangers. (Onder Eykenduinen hebben we niet te ver staan het dorp, doch het ambacht van Eykenduinen, waarover meer in het hoofdstuk over de samenstellende deelen van die Haghe onder letter d en e.) De opbrengst van dit middel, jarenlang de eenige inkomst van die van der Haghe, leeren we kennen uit de informacie van 1494: „item aengaende den staat van heure faculteyt int generaal seggen, dat sy niet incommen en hebben dan den excijnse. dewelcke sy onlancx ver- cregen hebben naer den oorloge van Utrecht ende jaerlicx beloopt d'een jaer min, d’ander jaer meer, omtrent 18 of 19c Rhijns gulden.” Behalve in de zoo juist geciteerde sententie van het Hof van Holland van 26 Maart 1483 vinden van aan stelling van tresoriers melding gemaakt in 1513 en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 168