DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 148 te vinden in het Papieren Register 2 fol. 388 ten ge- meente-archieve, welke acte ons tevens nog het bestaan doet kennen van een anderen functionaris te Schevenin- gen, nl. den besetter. Uit deze acte dan blijkt, dat de schout van Scheve- ningen een substituut is van den baljuw van der Haghe, belast met het berechten der boeten en breuken op de keuren, die door den baljuw berecht dienden te worden, en de besetter van Scheveningen een substituut van den schout van der Haghe. belast met het berechten der boeten en breuken, vallende op keuren, die door den schout van der Haghe berecht worden. „Alsoe Guillaume Grandt, bailljuw ende Sijmon van der Does, schout van der Haghe, heurluijder queste ende distinctie van de boeten, staende ende spectee- rende tot heurluijder offitiën respective, die vallen mogen up den dorpe van Scheveninge ende der strange aldaer, gebleven hebben up te verklaringe van burgemeesters ende scepenen van der Hage, dewelke gesien hebbende seeckere copien van heurluijder contendenten ende hun voorsaeten commissiën, oick mede alsulcke certifficaten als sij luijden, dat de bailljuw behoort te berechten ende te volgen alle alsulcke boeten ende broeken als volgende de keuren ende ordonnantiën die bij den voirscr. officieren burgemeesteren ende gerechte up te zeevarende neringe gestelt sijn ofte gestelt sullen mogen werden, soe wel up ter strange als binnen den dorpe voirscr. ende tot dien eijnde aldaer te mogen stellen een substituyt, die van ouden haercommen altoes ge- naempt is schout van Sceveninge ende dat den schout van der Hage behooren te volgen de boeten ende broecken die vallen ende verschijnen sullen mogen op alle lijftochte als van broot, vleijs, booter, kaas, melck, ijcken van tonnen, maten, gewichten ende diergelijcke, sulcx hem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 170