DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 162 1) Register Commisiones II Rekenkamer. 2) Zie ook Rentm. Rekeningen van Noortholl. 13541355 fol. 43 in uitgaven„Item van der heyninghe vant haghehout te poten met vleder ende met braem bij isebrant van den honden ende dirc jaghers V W VIII st.” Rentm. Rekeningen van Noorth. 14291430 fol. 36, in uitgaven: „van den hout te beheijnen mit doorn." groeiden en de vruchten er van. van het grafelijkheidsgebied 1425 hebben we reeds op- ook de boomen, die er In de bij de bespreking geciteerde ordonnantie van gemerkt, hoe degenen, die boomen omhiewen in „de wildernisse van het Haghehout”, bedreigd werden met een boete van 10 U‘, de grafelijke sanctie, die staat op bijna elke overtreding van grafelijke ordonnantie’s. Het bosch van der Haghe werd ook wel die Haghe hout geheeten, want nu eens wordt b.v. gesproken van de „vedeminghe van verken” in het bosch, zooals in 't Leenregister van Floris V, dan weer van „vede minghe van verken” in 't hout, zoodat beide namen door elkaar werden gebruikt. Het was aan de zijde van het Voorhout tot den tegenwoordigen Dennenweg toe, met een muur afgesloten, waarvan in de ordonnantie op het bosch van 1450 de hoogte werd bepaald op 9 voet. Tot het bosch gaven toegang twee poorten: le de Bosch-, Voor- of Westpoort, gelegen ter hoogte van de tegen woordige Schouwburgstraat, in den muur achter ’t Voor hout, dus aan ’t begin van den weg door het bosch, en 2e de Oostpoort, aan het andere einde gelegen, ter hoogte van ’t tegenwoordige Roomhuis. Dat blijkt o.a. uit de com missie voor Claes van Assendelft voor het portierschap van de beide poorten, de Oost- en Westpoort van den bossche van der Haghe op 16 April 1493 x). Verder was het bosch omheind en gedeeltelijk door sloten afgescheiden 2), zooals we o.a. lezen in de ordonnantie op ’t bosch van 1498,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 184