WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 173 Fr. Reg. fol. 19vs. tot sinte caterijnen ende hebben macht capitaei impo- siciën over 't Lichaem van de Hage te mogen maicken ende doen tot onderhoudenisse van de voirscr. staet ende tot furnissement van andere lasten, die dair en boven tselve lichaem van der Hage up comen mogen ende andere saicken van importancie tselve lichaem van der Hage angaende te helpen ordonneeren adviseeren ende sluijten als 'tbehoeren sal’’, Ze worden gekozen door den stadhouder van den graaf. Deze Twaalf zijn dus de voortzetting van de oude vergadering der buren ze worden ook wel regeerders genoemd, zooals er o.a. in 1559 sprake is van baljuw, schepenen en regeerders. De vergadering van de gezamenlijke magistraat heette ook wel de vergadering der Wet. En, in tegenstelling tot die van het dagelijksch bestuur, die wel Kleine Wet werd genoemd, ook wel Groote Wet genaamd, doch deze beide laatste titels zijn niet officieel. Herhaaldelijk is door de magistraat van der Haghe geprobeerd om van de Staten van Holland gedaan te krijgen, dat er een grootere vroedschap zou worden inge steld, zoo o.a. in 1621 een verzoek om een vaste vroed schap van 28 leden, in 1653 een verzoek om een vaste vroedschap van 32 leden. De redeneering en de valsche voorstelling van zaken, die b.v. bij dat laatste verzoek ge geven worden, typeeren de Haagsche magistraat en zijn kenmerkend voor hare mentaliteit. Bij de groote twisten, die in de 2e helft der 18e eeuw de magistraat beroeren, vinden we dezelfde mentaliteit en verkeerde voorstelling terug, een verkeerde voorstelling, die trouwens daarna nog herhaaldelijk gegeven is geworden en nog gegeven wordt. De Haagsche magistraat dan richt zich tot de Staten van Holland met de volgende uiteenzetting van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 195