174 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN I zijn 21-12-3 6 Scheveningen, van den Haag den landsheer een verzoek van burgemeesters of com- Zwart Bonte Register Rekenkamer, fol. 18 en vlg. 2) Fr. Reg. fol. 77 en vlg. zaken: dat de eerste vroedschap, ten getale van 32 is ingesteld in 1451, dat ten gevolge van de herhaalde oorlogen en plunderingen van de Haghe, die vroed schap gereduceerd is geworden in den loop van den tijd tot 12, naast 3 burgemeesters en schepenen, vormende te zamen 21 personen. Men ziet, hoe deze voorstelling volkomen onjuist isde beteekenis van ’t privilegie van 1451 wordt misverstaan, de privilegiën van 1513 en 1525 eenvoudig verdonkeremaand. En daarbij: uit deze voorstelling zou men afleiden, dat er schepenen, d.w.z. de 7e schepen, die van telt in het zelfbewuste magistraatscollegie eenvoudig niet mee. c. Burgemeesters. Die Haghe krijgt eerst laat haar burgemeesters. Pas in 1559 krijgt die Haghe een octrooy, waarbij haar dagelijksch bestuur met twee burgemeesters wordt uit gebreid. Toch is er in officieele acten, lang voor 1559, reeds vaak sprake van burgemeesters. Al in 1505, in de reeds geciteerde acte van 30 Sept. 1505, wordt gesproken van „burgemeesters, scepenen ende gemeene buyren voirs”, terwijl in het begin dier acte alleen sprake is van „scepenen ende gemeene buyren". Zoo wordt er nog in andere acten, ook van 1505 en van 1513, 1516, 1520 gesproken van Burgemeesters, terwijl toch pas in 1559 die Haghe haar eerste burgemeesters krijgt, hoewel reeds in 1513 aan was gericht tot verkrijging muniemeesters 2). Hoe zit dat nu eigenlijk? Had die Haghe vóór 1559 toch reeds burgemeesters? Neen. Maar de bevoegd-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 196