DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 176 de Leeninghe de daarvoor aangewezen schepenen verantwoordelijk werden gesteld en zelfs gegijzeld x). De nieuw benoemde schepenen maken bezwaar, hun eed te doen, maar zelfs voor ze hun eed gedaan hebben „waardoor de Hage sonder regiment ende politie geschapen ware te blijven”, authoriseert het Hof van Holland „de twee ofte drije van henluijden die lest sullen mogen vaceeren naar ouder gewoonte te volcomen tgundt hier naer volcht, niettegen- staende dat sij als noch geenen eedt gedaen en hebben, eerst te doen ende te lauderen die reeckeninghe par ticulier van den impost beroerende die diepinge van de Vaert tusschen de Haege ende Delft, soo verre het sonder difflculteiten doenlijck is; noch die rekeninghe particulier van den ommeslach van de schorsteijnen in den Hage ende Haechambacht; noch die reeckeninghe particulier van de capitaele impositie noch die reeckeninghe particulier van gedaen in Octobri lestleden; noch die reeckeninghe particulier van de capitale impositie gedaen in Octobri lestleden anno voirs. ende voorts naervolgende voorgaende apostille te verstaen tot hooringe ende sluitinge van de reeckeninghe van den Haghe van de jaeren LI ende Lil al naer ouder gewoonte, authoriseerende hen voorts op morgen als gewoonlicken doch daertoe gepraeflgeert. oock naer oudergewoonte te verhuyren ende te verpachten die craen ende karrediensten van den Hage ende oock die bestedinghe van tvoeren van thout ende turff ten Hove daerinne den Hage verbonden staet om de K(eizerlijke) M(ajesteit) te dienen ende oick te verstaen tot passeren Zie Pap. Reg. fol. 54vs. en vlg. 1551. Twee schepenen gegijzeld wegens 't niet betalen der beden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 198