DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 178 Informatie 1514. 2) Fr. Register, fol. 77. gezegd die Haghe in 1559 2 burgemeesters gekregen, welk aantal in 1591 vermeerderd werd tot drie. Laten we nu nog even den nadruk op deze eigen aardigheid leggener bestonden dus in die Haghe twee tresoriën: de oudste, bestaande sinds 1375, beheerd door schepenen, oorspronkelijk gevormd uit de ontvang sten van schotponden, later vergroot door de ontvang sten van allerlei gelden als in de zoo juist geciteerde acte aangeduid, sinds 1559 beheerd door burgemeesteren, welke dus omvatte de administratie van al die gelden, die geen eigen inkomsten waren van die Haghe, maar waardoor die Haghe finantieel in relatie stond met den graaf; en voorts de jongste, ontstaan in 1483, die de eigen tresorie van de Haghe was, omvattende het geld, dat de inkomsten vormde van die Haghe uit eigen middelen. Die eerste kas heeft echter tot begin der 16e eeuw toch gefungeerd als eigen tresorie van die Haghe in zooverre als uit de schotponden de wedden der ambte naren van die Haghe werden betaald d. Tresoriers. Zooals reeds gezegd, vinden we de eerste aanstelling van twee tresoriers in 1513 2). Deze tresoriers werden telkens voor één jaar gekozen door den baljuw uit een nominatie van 4 personen, door de schepenen opgemaakt. Hun rekening werd afgehoord door de schepenen, zoo als in de hiervoor geciteerde acte van 30 Dec. 1552 blijkt, waar staat dat ze (dat zijn de schepenen) werden gemachtigd „tot hooringe ende sluitinge van de reecke- ninghe van der Haghe van de jaere LI en Lil al naar ouder gewoonte”Eigenlijk volgt dit ook uit hun be noeming door den baljuw op voordracht van schepenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 200