WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 179 die Haghe als parochie. nu beantwoord te worden, wanneer door den graaf geëximeerd gebied 1513, dat het ambt zou worden uitgeoefend. VII. Ontstaan van ambacht en Verder was bij ’t afhooren tegenwoordig de vroedschap uit den aard der zaak en evenals bij de „reeckeninghen particulier”, een lid van ’t Hof van Holland en van de Rekenkamer Herhaaldelijk heeft de magistraat ge tracht die controle van de zijde van den graaf te doen ophouden, maar zelfs de geheele republiek door is zij blijven bestaan. De rekeningen liepen oorspronkelijk van 1 Mei—30 April; sinds 1590 van 1 Januari.31 December. Van 1556 af bestaat er één tresorier. Het was verboden volgens het privilegie van 1513, dat het ambt van tresorier door een schepen De vraag dient die Haghe als een gevormd is geworden. Immers, bij nadere beschouwing zal blijken, dat die Haghe uit verschillende deelen be stond, welke oorspronkelijk tot andere ambachten werden gerekend. Zoo lezen we dan in een acte van 20 Sept. 1266, dat Machteld, gravin-weduwe van Holland aan de hofkapel te ’s Gravenzande schenkt het geheele stuk grond, dat gewoonlijk „gemeente” wordt genoemd, ge legen in het ambacht van Monster naast Eikenduinen 2). In 1266 behoorde dus de Myente bij Eikenduinen tot Monsterambacht. En als we het oude leenregister van Floris V opslaan (gedateerd op 1281 1284), dan lezen we daar, dat de heer van Wassenaar van den graaf in leen hield „terram de Sceveninghe”. Scheveningen was dus een leen van de Wassenaars 3). Fr. Register, fol. 79vs. en vlg. 2) v. d. Bergh II, 140. 3) J. A. de Fremery no. 228 blz. 173.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 201