WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 181 gedruktin die Haghe, die mede omvat de gebieden van Scheveningen, Myente, Haetscamp en Segbroek, ligt een oude kern, de oorspronkelijke Haghe, het gebied, dat oorspronkelijk door den graaf geëximeerd is geweest en dat we later, bij de bespreking van het waterschap, zullen aantreffen onder den naam van het waterschap van Haagambacht, in de grenzen van welk waterschap men de grenzen van de oorspronkelijke Haghe zal terug vinden, (Nieuwveen blijft voorloopig buiten beschouwing). Om voor den belangstellenden lezer duidelijk te maken, wat bedoeld wordt, diene het volgende: een ambacht was in de middeleeuwen niet alleen een rechtsgebied met bepaalde grenzen en een eigen bestuur, maar het vormde binnen die grenzen ook een ambacht in water- schappelijken zin met een eigen bestuur, zoodat het vanzelfsprekend is, dat men in de grenzen van een water- schaps-ambacht tegelijkertijd terugvindt de grenzen van het rechtsgebied. En nu is het eigenaardige, dat zich bij die later gevormde Haghe voordoet, het volgende, en het vormt dan tevens een overtuigend bewijs voor wat betoogd wordt: in die jongere Haghe vindt men niet, zooals in elk ander ambacht, één ambachtsbewaarder als waterschapsambtenaar, maar vier ambachtsbewaar ders: n.l. een in Segbroek, een in West-Escamp, één in Oost-Escamp en één in Haagambacht (Scheveningen was uitteraard geen polder). Welnu, dan volgt hieruit met onomstootelijke zekerheid, dat die Haghe bestaat uit een oorspronkelijk gedeelte, dat als waterschap wordt aangeduid met den naam Haagambacht, dat dus de eigenlijke oude Haghe is en verder drie andere gedeelten, die uit drie afzonderlijke ambachten zijn genomen en waar dan Scheveningen ook nog bijgevoegd is. En dan komt het leenregister van Floris V ons hierin te hulp en vertelt ons, dat een ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 203