WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 185 recht van Monster hebben laten begiftigen, als het niet was, omdat hij bij de kerkelijke inrichting en het kerkelijk bestuur van dit gebied het grootste belang zal hebben gehad, wijl hij van plan was dit gebied tot zijn haghe te maken of het alreeds in 1273 daartoe gemaakt had. En daarbij lag de gelegenheid voor de hand om van dit patronaatsrecht gebruik te maken om kerkelijk dit gebied van der Haghe in te richten naar zijn verkiezing. Waarschijnlijk zal hij daarin geholpen zijn door den abt van Middelburg, over wiens abdij de graaf de advocatie had en wiens invloed zeer groot was, terwijl die abt dan als dank voor zijn bemoeiingen bij den bisschop door den graaf in 1276 met 't patronaatsrecht over de kerk van Monster zal zijn begiftigd, zonder twijfel tevens met de bedoeling, om zoo spoedig mogelijk een Hagheparochie in ’t leven te roepen. Daarbij komt dan nog, dat de bisschop van Utrecht, Jan van Nassau, een bloedverwant van Floris V, van hem in den grond der zaak geheel afhankelijk was2), zóó zelfs, dat Floris in 1278 het ge- heele Nedersticht in zijn macht heeft en in 1281 Jan van Nassau hem de tienden van alle landen in zijn gebied in leen geeft3), zoodat deze de plannen van den graaf en den abt niet zal hebben gedwarsboomd of tegengehouden. De veronderstelling zal nu niet te stout wezen als men aanneemt, dat spoedig na 1276 de parochie van der Haghe gesticht zal zijn door graaf Floris ,,bi sinen toedoene ende des abts van Middelborch’’. Dat de graaf in zijn eigen gebied parochiekerken oprichtte kwam meer voor, zoo o.a. het reeds in dit hoofdstuk aangehaalde geval van de parochie Heemstede, zoo Zie Fruin, Inleiding op den inventaris van de abdij van St. Maria te Middelburg. 2) ZieBlok Gesch. v. h. Ned. Volk I, bl. 232. a) V. Mieris I, 417.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 207