DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 190 De Archieven van kloosters etc. in Delfland door Dr. J. M. Sernée, bl. 189 no. 37. 2) Reg. Leenkamer, Liber V, folio 270. wel zullen leeren kennen. Volgens een acte van 5 April 1434 verkoopt n.l. Dirc Jan Casus’zoon aan het klooster Lausduynen 5 morgen land in het Westambacht van der Haghe, waaronder 8 hont lants geheeten de Knoop- stock, die hij in erfhuur had van de grafelijkheid van Holland 1). Dit Westambacht van der Haghe kreeg in 1407 hetzelfde handvest als reeds in 1400 aan het Oost- ambacht was verleend geworden, d.w.z. dat zoowel het West- als het Oostambacht den graaf jaarlijks moest dienen met 14 wagens, eiken wagen bespannen met vier paarden, terwijl de bewoners verplicht waren tot allerlei hofdiensten, zooals reeds geciteerd is. Daartegenover stond, dat de graaf hun consenteerde het bezit van een korenmarkt, vischmarkt, kraan en vleeschhal. Wat die vleeschhal betreft, reeds op 30 Dec. 1397 had de Graaf aan „Jan die Leeuwe, onsen goutsmit gegheven tvleijsch- ambacht van der Haghe, dats te verstaen, dat nyemant gheenrehande vleijsch bi penninckwaerde vercopen en sal dan toten huse, dair Jan voirs. nu ter tijt in woent ende waer yemant van onsen luden in den Haghe, voirscr. gheseten, die darenboven erghent anders vleijsch vercofte dan voirs. is, soe hebben wij bevolen ende bevelen mit desen brieve onsen bailiu van der Haghe die nu is of namals wesen sal, dat hi dien afneme tot onser behoef also dicke als hi dat dede een boete van tien ponden sonder verdrach; dit sal geduren Jans voirs. leven lang” 2). Na den dood van Jan die Leeuwe geeft de graaf in 1407 aan die geheele Haghe 't bezit van een vleesch hal, benevens van een korenmarkt etc. Verder kregen in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 212