WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 191 Informatie 1494. 1407 alle inwoners van die Haghe tolvrijheid, gelijk in 1400 de bewoners van het Oostambacht al hadden verkregen. Van deze tolvrijheid werd aan allen inwoners van 't ambacht van der Haghe een schepenbrief gegeven, die op den nieuwjaarsdag vernieuwd moest worden. In het Westambacht stonden in 1494„56 haertsteden, van de welcke daer niet en zijn 16 haertsteden, die hemselven souden mogen bedragen ende alle die anderen zouden in der werelt nyet behouden als zij huer schul den souden betalen’’. Verder „geneeren zij (dit zijn de bewoners) hem met een weijnig saylants, daer sy wat rogge inne saijen ende met wat hoeyen.’’ Maar vol gens de informatie van 1514 „seggen die van Eijcken- duynen, dat zij hebben in als mit half Loesduijnen 50 haertsteden, daerof isser wel 20 die van der aelmisse leven; ende zijn genouch in eenen doene”. Nadat in 1407 zoowel het West-als het Oostambacht hetzelfde handvest hadden gekregen en alle huijsluijden van die Haghe dezelfde rechten en verplichtingen hadden, verviel dus het verschil tusschen West-en Oostambacht en verdwijnen deze namen ook vanzelf. Echter voor het Westambacht dringt zich een andere naam naar voren, nl. die van Eikenduinerambacht of eenvoudig Eikenduinen. e. Eikenduinerambacht. Het gebied van ’t Westambacht, waarbij dan de Miente en Segbroek, tezamen groot 1300 morgen, wordt ook wel Eikenduinerambacht genoemd. Zoo wordt dit gebied o.a. aangeduid in de informatie van 1514, en in tal van andere acten vóór dien tijd. Zoo ook vinden we in de rekeningen der verpondingen van Eikenduinen op het gemeentearchief met dezen naam steeds het Eikenduiner- of Westambacht aangeduid. Dit wil nu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 213