DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 192 niet zeggen, dat zich binnen die Haghe weer een afzon derlijk Eikenduinerambacht gevormd had met een apart bestuur en een aparte rechtspraak, In geenen deele. Er was in die geheele Haghe eenheid van bestuur en recht spraak x). Maar de zaak zit zoo en hieruit zullen we weer zien hoe kerkelijké afscheiding zijn invloed kan doen gevoelen -in 1326/27 was de kapel te Eiken duinen tot parochie verheven (zoo straks hierover meer) en worden de grenzen der Eikenduiner parochie door den graaf als volgt bepaald„van Moersloot ende den scoldam westwaerts tot Loisdunelane toe ende voert streckende also verre als tHageambacht gaat’’. 2) Hieruit zien we dan, dat de Eikenduiner parochie omvatte het zoo juist aangeduide gebied, dus het vroegere Westambacht. Welnu, dit gebied, dat dus alleen kerke lijk afgezonderd was uit de parochie van der Haghe, werd ambacht genoemd, zonder dat daarmede een juri dische afscheiding bedoeld werd. Echter min of meer administratief is dit gebied toch altijd eenigszins als één geheel gerekend: het diende in zijn geheel, zooals gezegd, den graaf met 14 wagens; het had een eigen tresorier voor den accijns; voor de inning der verpon dingen gold het als één geheel etc. In de informatie van 1514 worden echter in dit Eiken duinerambacht ook weer een Westambacht onderschei den nl, West-Escamp en Oostambacht nl. Oost-Escamp. Hierin wordt dus nog bewaard de herinnering aan de herkomst van beide gebieden uit verschillende ambachten. f. Scheveningen, ook wel het district van Scheveningen genoemd, zal wel tot grenzen hebben gehad die grenzen, die het later als parochie had. Het zal dan omvat Zie echter de uitzondering voor Nieuw veen in de 16e eeuw onder letter g. 2) Van Mieris II, 412. Inventaris oud-Archief Zeeland dl. III, bl. 93.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 214