hebben het gebied ten noordwesten van de Laan van Meerdervoort, de Javastraat en den Wassenaarschen weg x). Zoo aanstonds zullen we de grenzen nauw keuriger vinden. Over de rechtspraak in Scheveningen werd reeds vroeger gesproken in verband met het ontstaan der parochie Scheveningen en met den schout van Scheveningen. In 1387 schenkt hertog Albrecht aan die van Scheveningen dezelfde vrijheden van tol in Holland en Zeeland, als die van der Haghe reeds hadden. De berichten over den economischen toestand in Scheveningen zijn nooit erg gunstig geweest. In 1494 2) waren er „294 haertsteden, onder dewelke niet en zijn boven 40, die hem selven bedragen mogen ende alle die andere waert bij alsoe, dat die niet varen mochten van zieckten oft anders men soude hen moeten bidden, daer sy off leefden’’. Het had in den tijd van Karel den Stouten „20 of 21 buysen, daer zij mede voeren ter harinck ende oock hadden sy 12 of 16 boiten, daer sij medevoeren ter see om cabilleau ende schelvisch, daer en hebben alsnu (1494) niet 4 buysen ende drye oft 4 bootschepen”. Scheveningen betaalde met Eikenduinen 1/3 deel van de beden van die Haghehet overige 2/3 deel werd be taald door het dorp van die Haghe en Haagambacht d. i. Oostambacht. In 1514 „seggen die van Sceveninghen dat sij hebben in als 212 haertsteden, daerof datter 56 arm sijn, die niet en geven, ende vergaen mits de zee, want bij den voors. schouten tijden 4 of 5 straten in de zee geslagen zijn”. (Deze verklaring wordt afgelegd door Claes Pietersoen, schout van Sceveninghen). g. Nieuwveen, waarvan de oude naam was ’s Graven veen, was groot 270 morgen (Informatie 1514) en was WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 193 13 2) Zie Muller en Joosting, deel II, bl. 274. 2) Informatie 1494.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 215