WATERSCHAP TOT HET EINDE DER I6E EEUW 195 die Haghe bij de Riemer III, bl. 40 en 41, Zie Costume van No. XLVII en XLVIII. 2) Informatie 1514. Het moest zich houden aan de ordonnantie’s, door de schepenbank van die Haghe ingesteld. x) Volgens de informatie van 1494 stonden er in Nieuw- veen maar 6 huizen, terwijl de bewoners met turfdelven hun kost verdienden. In 1514 vinden we in Nieuwveen 25 huizen „die wat gemeerdert zijn in 10 jaeren, maer het sijn huysen van cleijnder waerden, van elsenhout upge- worpen”. Nieuwveen betaalde jaarlijks „1 pont groten tsjaers in de exchijs ende bede’’, terwijl de geheele bijdrage in alle omslagen jaarlijks voor Nieuwveen beliep 6 U. 2) h. Haghe-ambacht. We komen nu aan het belang rijkste deel van die Haghe, n.l. Haghe-ambacht, waar van we, mede aan de hand van het oude leenregister van Floris V gevonden hebben, dat het bestond, voordat de groote Haghe gevormd was, weshalve het ’t oorspron kelijke, door den graaf geëximeerde gebied moet zijn geweest. We leidden dit verder af uit het bestaan van een afzonderlijk waterschaps-ambacht, het Haghe-am bacht, waaruit met beslistheid te concludeeren valt, dat dit Haghe-ambacht oorspronkelijk een afzonderlijk juri disch gebied moet zijn geweest. Volgens de informatie van 1514 was het groot 650 morgen „daeraf den in- wonenden van der Hage niet meer toe en behoert dan omtrent 100 mergen, ende tandere behoert te Delft, cloosters ende elders: ende van denselven 650 mergen en zijnder niet boven 200 mergen, die met hem gelden in de schotponden, hiervoeren verhaelt, mits dattet andere lant vrij es, als hier voortijts uijtgegeven bij den Grave van den lande, alsoet meest uijt veenen toe- gemaect es”. (We moeten in het oog houden dat het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 217