DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 200 breeder oft eenighe ander neeringhe te hebben.” „Seg- gen voort, dat sij meer dan d’een helft als nu armer sijn dan sij waeren ten overlijden van Hertoghe Karei ende twelck toegecommen is midts dat bij tijden van Her toghe Karel die draperije in den Hage sulck was, dat men aldaer plach te maecken des jaers 14 of 15000 lakenen tsjaers, daer men alsnu niet en maect boven 5 off 6000 laeckenen tsjaers; oock mede plagen de herbergen bij tijde van Hertoghe Karei ongelijck beter, rijcker ende eerlijcker te sijn dan die als nu sijnwant daer eerbare ende rijcke menschen inne plagen te woonen, daer woonen nu arme snoode luijden, eenighe tappende een vat biers, andere lichte herberghen ende diergelijcke. Ende boven oock die costuymen soo sijn als nu eenige suppoosten van de Camere van den Rade herberch houdende en wijn tap pende, daer van die van den Hage gheen prouffijt off en hebben, midts dat sij hem luijden den excyse ont- trecken, ende oock daerenboven met die van der Hage in geenen saecken en contribueeren noch en gelden”. Eenzelfde klaaglied over den toestand van de bewoners in 1514. „lip le arle seggen die van der Hage, dat in den Hage sijn in als 1198 huijsen, daer of isser priesteren toebehoerende 29, item arme ende leedige cameren 242 ende huijsen toebehoerende suppoosten van den Hove 180. Blijven dat geldende haertsteden zijn 747 haert- steden ende en sijn niet seer verbetert of gemeerdert de naeste 10 jaeren ende het mach wesen, dat eenige van den Hove huere huijsen verbeteren maer die en geven mit die van der Hage niet, maer aengaende huerluijder huijsen, die ter neeringhe van der draperie staen, sijn binnen 10 jaeren herwerts wel den 3<m pen- ninck in prijs gemindert, te weten dat sij upt derden deel nae soeveel niet en gelden en zouden als die over 10 jaeren wel gegouden zouden hebben.” „Up Ve ark

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 222