WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 201 vlg. seggen, dat sij hem generen principalick mitter draperie, welcke neringhe wel de helft vermindert es, bij dat die was over 10 jaeren”. Zooals gezegd had oorspronkelijk de parochie van van die Haghe, van Zij twinde in herinnering van V Morren, Haagsche Straatnamen, blz. 262. 2) Zie over de beteekenis van warande Mr. J. Smit, bl. 89 en IX. De Parochie van der Haghe. a. der Haghe geen andere grenzen dan die zooals deze gevormd was 1273, dus tot Loozerlaan. 't Is goed om dit even te brengen, omdat met betrekking tot de parochie der Haghe dezelfde verwarring heerscht als met betrek king tot die Haghe zelf. De pastoor van der Haghe, bijna altijd „de cureit” genoemd, had zijn pastorie in de Pastoorswarande. Deze warande strekte zich uit, volgens de tegenwoordige be grenzing dan, van Geest tot Noordwal tusschen de Breestraat en den Visschersdijk en was door grachten omringd en met boomen beplant Voor deze warende betaalde „de pape van der kerken” jaarlijks 2 d. erfhuur aan den graaf, terwijl „de kercke van der Haghe” drie denariën moest opbrengen. Daar het woord warande in de 13e eeuw de specifieke be teekenis heeft van een afgesloten en aan het algemeen gebruik onttrokken terrein voor privatieve jacht of vis- scherij, ligt het voor de hand, dat de graaf aan den pastoor op dat land het waranderecht had gegeven. Schenkingen van waranden aan kloosters en geestelijke personen komen in de 13« eeuw zeer veel voor 2). Zoo waren b. v. de kapittelduinen bij *s Gravezande de konijnenwarande van het kapittel van de hofkapel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 223