202 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN I Leenkamer, Register Privilegiën. 2) Fruin. Invent. Abdij Middelburg, blz. 216, no. 288. Philippus, provisor en de Zabbinghe, cureit van Haga, geven vidimus van een 27 (ten behoeve n.l. van een altaar in de parochiekerk te Hagha 2). In de eerste helft der 15e eeuw echter behoort de parochie tot het dekenaat Delfland, Immers uit 1443 is er een acte in 't Haagsche Gemeente-archief, waarbij de provisor van Delfland, de cureit van die Haghe, tevens kanunnik in Middelburg en de kapellaan van Immers in 1407. „op Sinte Johansdach evangelist”, be looft hertog Willem „den deecken ende capittel van de capelie in de Hage”, die hem de bewaringe van hun duinen ende wildernisse bij 's Gravezande overgegeven hadden, „tot hun profijt ende oorbaer te sullen leveren elk jaer 21 paar konijnen tusschen bamisse en vasten avond” Kerkelijk behoorde in de 13e en 14« eeuw de paro chie tot het decanaat Rijnland, zooals trouwens het ge- heele kerkelijke gebied tot ’s Gravenzande toe. Dat is weer in overeenstemming met het feit, dat de kerkelijke grenzen meestal samen vallen met de juridische. Immers zooals uit de rentmeestersrekeningen vanNoord- holland blijkt werden de ambachten, ten zuiden van de landscheiding tusschen Delfland en Rijnland gelegen, langs de kust tot ’s Gravenzande toe tot het rechtsgebied Rijnland gerekend. Zoo vindt men dan telkens dat de deken en provisor van Rijnland te zamen b.v. met den cureit van Monster en dien van der Haghe acten uit vaardigt betreffende de parochie van der Haghe, of de kapel te Eikenduinen, zooals b.v. 21 October 1337: deken van Riinlandia, Colinus Monster en Raes, cureit van brief d.d. 1333 September vicarie op het St. Maria

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 224