WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 205 Zie Muller en Joosting, dl. 2, bl. 277 en vlg. 2) Zie Inv. Oud-Archief Zeeland, dl. II, bl. 150. 3) Zie hoofdstuk VII over het ontstaan van het ambacht en de parochie van der Haghe. In 1372 krijgt dit kapittel van den paus een eigen rechtspleging en wordt het dus onttrokken aan het ge wone geestelijke gerecht van den bisschop, echter het appèl op de jurisdictie van den bisschop blijft bestaan. Maar reeds in 1374 krijgt het van Paus Gregorius een privilegie, waardoor het onder de onmiddellijke pau selijke jurisdictie wordt gesteld met uitschakeling van de rechtspraak van den bisschop, zoodat sedert dat jaar dit kapittel niet slechts geëximeerd is uit de pa rochie van die Haghe, maar ook uit het bisdom Utrecht. Maar de abt van St. Maria bleef toch nog zijn patronaats- recht behouden1). Op 2 Maart 1411 verheft paus Gre gorius XII de hofkapel, door graaf Albrecht begiftigd met 14 prebenden, tot een collegiale kerk2). 2°. De Kapel van Eikenduinen. In Eikenduinen stond reeds lang voor dat de parochie van die Haghe was gesticht, een kapel, die toen tot Monster behoorde. In de reeds geciteerde acte van 1266 wordt zij al genoemd, 3) want 3 morgen van de mijente blijven aan de kapel van Eikenduinen be- hooren. Uit een acte van 1299, waarin Jan van Hene gouwen aan den kapellaan van Eikenduinen een jaar- lijksche uitkeering van 8 U’ toezegt, uit „de lanthure van Pinaker”, welke uitkeering men ook geregeld in elke rentmeestersrekening terugvindt blijkt, dat Willem II deze kapel reeds heeft gesticht, dat is dus tusschen 1247 en 1255. „Welcke achte pont Holl. voorseijt onse lieve Oem Coning Willem gaf vor graven Florens ziele, sijns Vaders, onse oude-vaders, dar God die ziele van hen beiden of hebben moette, met anders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 227