206 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN no. Bijdr. Gesch. Bisdom Haarlem XXV, bl. 384. 2) v. Mieris, II, 412. 3) Fruin, Inventaris Abdij no. 238, bl. 202. Invent. Oud-Arch. Zeeland, dl. Ill, bl. 111. den renthen, die hi settede toet der voerseiden capelle, doe hiese stichten dede” x). In 1326 geeft graaf Willem de kapel te Eikenduinen aan den abt en 't convent van St. Maria te Middelburg om er een parochiekerk van te maken2). Deze aan vaardt de schenking in datzelfde jaar en belooft, dat als na den dood van heer Florens, den toen in functie zijnden kapellaan, een van zijn kanunnikken de parochie bedienen zal, deze geen prove zal halen op het hof in die Haghe of bij den graaf zal eten. Vóór dien tijd n.l. zal een van de kapellaans van de hofkapel tevens kapellaan in Eikenduinen zijn geweest. Bij de door den graaf gedane schenking van 1326 aan den abt en het convent te Middelburg worden dan de grenzen van de parochie omschreven, zooals reeds is aangehaald, zoodat deze parochie ’t geheele Westambacht van der Haghe omvatte. In 1331 machtigt bisschop Johannes van Utrecht den abt op zijn verzoek om de kapel te Eikenduinen van de parochiekerk van Haga aftescheiden en tot een parochie te verheffen8). De geschiedenis van deze parochie ligt eigenlijk min of meer in het duister. Is ze wel ooit een eigenlijke parochie geweest? Men vindt telkens wel gesproken van den kapel laan van de kapel te Eikenduinen, die dan dezelfde zou zijn als de kapellaan van de parochiekerk van der Haghe en die in acten betreffende kerkelijke zaken ook bijna altijd met den cureit van der Haghe medezegelt. Alleen van 15 Dec. 1408 is in den inventaris van het oud- archief van Zeeland een bevelschrift te vinden van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 228