WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 207 officiaal Archidiaken te Utrecht om W. Spiegel als cureit van Eijkendunen te bevestigen, terwijl men in een acte van 10 Maart 1347/48 gesproken vindt van Boudewijn, rector der kapel te Eijkendunen. Lang heeft deze parochiekerk in elk geval niet be staan; tot het midden der 15e eeuw zijn de instructies tot die parochiekerk aanwezig 2). Dan gebeurt wat hoogstzelden met een parochie plaats vondzij wordt op geheven, zoodat ze weer met de parochie van die Haghe vereenigd wordt en steeds voorkomt als de H. Kruis kapel van de parochie van der Haghe. Vandaar dan ook dat in 1514 de pastoor van der Haghe, volgens de informatie, kan verklaren „datter alsnu sijn omtrent 3800 of 3900 communicanten, die ten Hove behoeven niet gereeckent, ende zijn binnen zijn tijdt, dat hij pastoer ge weest es meer gemindert dan gemeerdert, overmits de twee sterften, die onlancx in den Hage geweest zijn, daerbij hij verloer in den jaere 1509 703 persoenen ende int jaer 1513 624 persoenen, ende in de voors. communicanten zijn begrepen Eijckenduijnen mit half Loesduijneri' 3°. Scheveningen- In 1357 werd hier een kapel door de buren gesticht, waarvan de buren het patronaats- recht aan den graaf opdroegen 3). Vermoedelijk is zij reeds vóór 1419, wanneer sprake is van den heer Huych Lambrechtsz. canoniek in onser clooster tot Middelburch en priester tot Scheveningen, tot een eigen parochie verheven, waarvan het patronaatsrecht dan weer toe kwam aan den abt van Middelburg. Van de parochie van der Haghe was dus van 1419 af, afgescheiden de parochie Scheveningen, waarvan de grenzen waren, zooals reeds is aangegeven. Inv. Oud-Archief Zeeland, deel III, bl. 154. 2) Muller en Joosting, dl. 2, bl. 272. 3) De Riemer I, 38.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 229