X. Het waterschap van der Haghe. a. Eigenlijk bestond er geen waterschapsambacht van der Haghe, d.w.z. de Haghe, die zich uitstrekte van Zijt- winde tot Loozerlaan, was niet één waterschapsambacht, maar bestond uit vier waterschapsambachten, nl. West- Escamp, Oost-Escamp, Segbroek en het oorspronkelijke Haagambacht. Immers, elk van deze gebieden had een aparten ambachtsbewaarder. Wat is dit voor een persoon? Een ambachtsbewaar der niet te verwarren met ambachtsheer is een ondergeschikte waterschaps-ambtenaar, door schout, schepenen en ingelanden in elk ambacht gekozen tot het uitvoeren van en toezicht houden op allerlei water- schapswerken. En het is mede het karakteristieke in de functie van deze persoon, dat elk ambacht er één heeft, d.w.z. elk ambacht als waterschap, uitgezonderd dan het ambacht van der Haghe. Wat zijn instructie betreft, die vindt men uitvoerig uiteengezet in een ordonnantie van 21 Mei 1454 van het Hof van Holland, waarin een langdurige twist wordt beslecht tusschen de magistraat van Delft en Bij de informatie van 1514 „seijt Heer Willem van Vlaerdingen van de Abdije van Middelbourch, con- ventuaal pastoer van Sceveningen, oudt 38 jair, datter sijn omtrent 800 communicanten, die meer minderen dan meerderen”. 4°. Nieuivveen. Dit gebied behoorde kerkelijk niet tot de parochie van der Haghe, maar tot de parochie van Nootdorp. „Aengaende die van Nyeuweveen seg- gen, dat sij ter kercken behoeren mit die van Hoogeveen onder Nootdorp ende en weten niet te verclaeren, hoeveel communicanten dat sij hebben” (Informatie 1514). 208 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 230