WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 209 Alg. Rijksarchief. Register Handschr. coll. n°. 33. 14 de heemraden van Delfland. Men leest daar onder art. 1: „in den eersten, dat elk ambagt in den West-ambag- ten van Delfland sijn ambagts-bewaarders hebben, nemen en kiesen sullen, daar sij mede bewaert sijn, die welcke daar bij en aan wesen sullen ten dage dat de keuren en ordonnantiën van de wercken der dijckagiën en des gemeene lants, als van dijcken, dammen, sluijsen, heulen, wegen, wateringen en anders, bij den Dijckgrave en Heemraeden van Delfland gekeurt en geordonneert wesen sullen, om die selve keuren en ordonnantiën van hun te ontfangen en die gekeurde wercken bij beveele van Heemraeden besteden te maecken bij kerck-geboden, ten meesten oorbaer ende die gelden, dat die wercken costen, sullen elck in den sijnen ommeslaen ende gaderen en die uijtreijcken en betalen den werckluijden en arbeij- ders ende van alles jaerlijcx goede en getrouwe reke- ninge doen voor schout, schepenen, ingelanden en rijck- dom, elk in sijnen ambagte, na ouder gewoonte ende den dagh en tijt dat sij die rekeninge doen sullen, doen vercondigen openbaarlijck tot allen plaatsen en gelijck dat van outs gehanteert is geweest’’. x) In den loop van dit hoofdstuk zal er op dit artikel teruggekomen worden. Echter alvast dit: Er staat dus, dat elk ambacht zijn bewaarder zal kiezen. Nu heeft die Haghe vier ambachtsbewaarders, een bewijs dus voor wat vroeger gezegd is, dat die Haghe uit minstens vier verschillende juridische gebieden gevormd is. (Scheveningen telt in waterschapszaken niet mede, daar het geen polder was, het had dus geen ambachtsbewaarder noodig). En deze verschillende herkomst dus blijft in water schapszaken nog bestaan in het feit van vier ambachts-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 231