DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 210 bewaarders. Er was dus één ambachtsbewaarder voor Oost-Escamp, dat tot Monsterambacht zal hebben be hoord, één voor West-Escamp dat een deel van Wate- ringerambacht zal zijn geweest, één voor Segbroek, en één voor Haagambacht, waarvan de grootte dus over eenkwam met die van de oudste Haghe. Als nu in 't vervolg van Haagambacht gesproken wordt, wordt daarmede dit gebied bedoeld. b. Om nu het bestuur en de jurisdictie in waterschaps- zaken in die Haghe goed te kunnen begrijpen, ga eerst een kort overzicht over de indeeling van Delfland vooraf. Het heemraadschap Delfland dan strekte zich uit tusschen de landscheiding tusschen Rijnland en Delfland, welke zijn voortzetting vindt in die tusschen Delfland en Schieland, verder langs den Maasdijk door Vlaardingen en Maassluis heen tot aan de Noordzee en vandaar langs het strand tot aan de scheidingspaal tusschen Delfland en Rijnland. Wanneer het ontstaan is, is moeilijk na te gaan. Het oudste handvest, waarvan het jaartal jammer- genoeg volkomen onleesbaar is geworden en dat zich in copie bevindt in het zoo juist genoemde Register n°. 33 Delfland op het Algemeen Rijksarchief (dwaas genoeg staat het in deze copie gedateerd op het jaar 1000, maar 't wordt geschat op 1290, zie van Mieris en van den Bergh) schenkt aan „onsen welgeminden heemraden van Delfland ende die namaels wesen sullen, alle de schouwe ende keuringe ende te berechten al dat den heemraet roert ende te moogen keuren tot onsen luijden van Delflant behouff in allen steden ende dorpen, belegen in Delflant, al tvairt oick doer ende in onsen huijse in den Hage ende tsande’’Dit handvest, dat gegeven is door „Florens bi der genaden Godts, grave in Holland” en ongetwijfeld van Floris V afkomstig moet zijn, gezien het feit dat het is „gegeven op onsen huijse in de Vogel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 232