WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 227 De Riemer I, bl. 73 en vlg. 2) Fr. Reg fol. 1 en 1 vs. 3) Fruin, Inventaris Abdij Middelburg, bl. 271. hof het sterkste was. De buurt ten oosten van het Spui was, hoewel ze in 1466 ook tot het zuijtveen wordt gerekend, nog niet bebouwd. Maar genoeg hierover om te doen zien, dat er van een dorp van der Haghe geen sprake is in 1316, alleen van buurten, die zich in die Haghe ontwikkelen: „de veen” en „de gheest” zijn evengoed buurten in die Haghe als „de meente” of „de cnoopstoc”. En al die buurten hebben, ’t zij nogmaals gezegd, een en hetzelfde bestuur en een en dezelfde rechtspraak. c. Nu breidt zich langzamerhand de bevolking in de buurten van „de veen” en „de gheest” en „de noirt- veen” sterk uit, er ontstaan straten 1). Kortom er ont wikkelt zich een dorp. Voor het eerst wordt dat dorp officieel door den graaf erkend en gegrondvest in een handvest van 1370 op St. Bertelmeusavond d.i. 23 Augustus 2). Dan krijgen de bewoners binnen zekere grenzen bepaalde voorrechten boven de andere bewoners van die Haghe, waarmede dan het dorp officieel ge sticht is geworden. Trouwens in deze acte wordt dan ook voor het eerst gesproken van „het dorp van der Haghe”. 23 Augustus 1370 is dus de datum van de stichting van het dorp van der Haghe, dat zich zal ontwikkelen tot het latere ’s Gravenhage, zoodat het in 1925 555 jaar geleden zal zijn, dat ’s Gravenhage ge sticht werd. De naam ’s Gravenhage komt reeds voor in een acte van 4 Januari 1362 3), waarbij aan de fabriek der parochiekerk van Haga Comitis jaarlijks 5 sch. wordt geschonken. De acte is eveneens gepasseerd in Haga Comitis. Maar dit Haga Comitis duidt als zoodanig niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 249