230 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN I Hier volgt nu de stichtingsoorkonde van 1370 op Bertelmeusavond, die aan een nadere bespreking onder worpen zal worden, „Aelbrecht by Gods ghenaden, Palensgrave bij den rijn, hertoghe van Beijeren, Ruwaert van Henegouwe, van Holland, van Zeeland ende van Vriesland, doen cond allen luden, dat wij aengesien hebben menighen trouwen dienst, die ons onse goede van onsen dorpe van der Haghe ghedaen hebben ende noch altoes doen zullen ende alle daghe doen ende oec omtne nutscap ende oerbaer ons dorps, omme daer mede verbetert te sijn, soe hebben wij hem die gracie ghedaen ende allen den ghenen die wonach- tich zijn nu ter tijt off namaels wonen sullen binnen desen merken, die hier nae verclaert staen, dats te verstaen van der uterster grafte van onsen hove, daer dat oude duufhuus stond, voert streckende scoutwijs twee roden buten Martijn Gherijt diers zoons werff zuutwaert ende alsoe voert over westwaert gaende tot Wouter Louwen werf twee rode of zuutwaerts ende van danen voert an die zuijtsijde van den boemgaert daer Alyt Veraven dochter plach te wonen int zuut- ende ende van danen vort streckende scoutwijs an den wech die westwaert van Jan Brunen huus leit daer hij plach te woenen, van danen voert streckende doer die hofstede, daer Claes Gerijt Doeden zoen plach te wonen nortwaert toter hofstede toe, daer Claes van der Meer plach te wonen an die oestsijde van ’t spapen Hove ende van danen voert scoutwijs of te gaen ant suutende van den lande dat Gherijt Reijnautszoens placht te wesen, dat int nortende gheleghen is also men tot Sceveninghe gaet ende alsoe voert over streckende zuutoest toten Lanen toe, die gaet oest bi der Heeren hove van der Canesien ende van danen dwers over streckende toten oestende van onsen viver daer t’eerst beghint. Ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 252