WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 231 hebben hem ghegheven ende gheven alsulcke vrijheijt als hier nae gescreven staet, in den eersten dat men alle die ghene, die binnen desen voirscr. mercken wonachtich sijn, off wonen sullen, dat men die niet inwinnen en sal mogen nerghent in onsen lande buten desen mercken voirscr. noch binnen, in borchtochten van dootslaghen noch van leemten, voert soe wi Vecht of perlement maect in onsen dorpe voirscr. die zaT inleggen gelijcker wijs als men in onse stede van Leijden doet ende up alsulke boeten oft daer yemant boven doen woude oft uutgaen, sonder oerlof ons scouten ende ons gerechts aldaer; uutgeset als wij of onse gheselline off onse na- comelinghe daer selve jegenwoirdich waren in onsen dorpe met onsen herberghen, dan soe en sullen sys hem niet bewinden; vort alle dieghene die van buten incomen, sullen wonen binnen desen voirscr. mercken, omme die gracie ende vrijheit voirscr. te genieten, die sullen daer blijven metter wone vijff jaer lang ende gelden mitten buren scot ende lot, als men ghewone is te doene in onsen dorpe voirscr. onsen dienst mede te doene ende waert dat sake dat sij binnen den vijff jaren voirscr. weder uutvaren wouden, die soude ons geven vijf pont ende onse dorpe voirscr. vijf pont ende dit sal geduren tot onsen wedersegghen, behoude- lick ons altoes ons rechts. In orconde deesen brieve besegelt met onsen seghel. Ghegheven tote Canoit up sinte Bertelmeusavont int jaer ons heren mccc ende tseventich’’. d. Laat ons zien, of het ons kan gelukken de oudste grenzen van het dorp van der Haghe terug te vinden. Misschien dat deze begrenzing dan nog een verrassend licht zal werpen op de een of andere kwestie. Maar hoe deze begrenzing terug te vinden? Het op sporen van de ligging der verschillende hoeven, die in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 253