de het 5 Februari 1596 aan de Magistraat van die Haghe verkocht en op dezen grond zijn aangelegd de Turf- en Houtmarkt, de Kalvermarkt enz., met de tusschen liggende straten en steegjes 1). De oostzijde van het Spui echter behoorde niet tot het gebied van dit klooster en lag niet in Haagambacht, dus moet de grens van het oude dorp geloopen hebben zuidwaarts van de uiterste gracht langs de oostzijde van het Spui. Tot hoever? We zagen reeds, dat Hout- en Turfmarkt en Kalver markt in het ambacht lagen en eerst begin 17e eeuw ontstaan zijn. Die grens kan niet verder geloopen hebben dan iets noordelijker dan waar het verlengde van tegenwoordige Gedempte Gracht de oostzijde van Spui zou snijden, dus iets ten zuiden van de Korte Bagijnestraat. Immers daar buigt de grens westwaarts naar het Zuideinde. Bovendien weet men uit acten be treffende het vestigen van renten op huizen, dat het Spui aan beide zijden, te beginnen bij Spuistraat en Lange Poten reeds in 1371 bebouwd was. Verscheidene acten worden bij de Riemer genoemd in deel I blz. 76. Nu was het Zuideinde het tegenwoordige gedeelte van de Wagenstraat tusschen Gedempte Gracht en Ged. Burg wal eenerzijds en de Spui- en Wagenstraat anderzijds. Bovendien lag op de scheiding van Gedempte Gracht en Ged. Burgwal later de St. Anthonisbrug.hetgrenspuntvan het dorp. De weg, die in de acte wordt aangeduid met „alsoe voert over westwaerts gaende tote Wouter Louwen werf twee rode of suitwaerts”, kan dus geen andere wezen dan de tegenwoordige Gedempte Gracht. Bovendien het Padmos, liggende ten zuiden van de Gedempte Gracht, met het terrein van de Nieuwe kerk, was gelegen in Haag-ambacht. Dit was ook de reden, waarom de Sociëteit 234 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN De Riemer I, bl. 74.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 256