236 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN fa. het Westeinde en en die zich uitstrekte, zooals we reeds gezien hebben, door wat we tegenwoordig Spuistraat en Vlamingstraat en Laan noemen. Immers, volgens een overdracht van onroerend goed van 12 April 1597 lag de Raamstraat in den Zuster- polder, die zich verder uitstrekte over de tegenwoor dige Groote Markt langs de zuidzijde van de tegen woordige Laan. Die Laan vormde de zuidgrens of zuidwestgrens van het dorp, want in een overdracht van 28 April 1583 wordt gesproken van een land „op te laen aan de zuijt-westsijde van den Hage’’1). In een overdracht van 12 Maart 1541 leest men van„16hont lants aan de laen aan de suijtsijde van den Haag’’ 1), enz., zoodat we als verdere grens van de St. Anthonisbrug af gevonden hebben de westzijde van de Wagenstraat, de zuijdzijde van de Vlamingstraat en de Laan, terwijl die grens dan bij de Assendelftstraat naar het noorden ombuigt en loopt tot aan de tegenwoordige Korte Molen straat, ten oosten van de Pastoorswarande. Tot staving hiervan diene, dat het dorp van der Haghe altijd sluis- geld heeft betaald voor de in cultuur gebrachte gronden van den Zusterpolder tusschen Brouwersgracht en Spui, voor het land tusschen Lage Nieuwstraat en Prinse- gracht en voor ’t land tusschen Westeinde, Prinsegracht en Lombardstraat. Bovendien worden in een overdracht van 28 Februari 1569 de woning en de landen van de Proostdij2) aangegeven als gelegen west van den Haghe, terwijl het latere Pest- en Dolhuis en het Slijkeinde eveneens in Haagambacht gelegen waren. Van de hoeve ten oosten van de pastoorswarande gaat Dit is tevens een voorbeeld daarvan, dat de naam Haghe het dorp alleen aanduidt. 2) Gelegen op den westhoek van het Westeinde en de Assen delftstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 258