HOE DEN HAAG ZIJN C1NGELS KREEG 12 zijn geweest. Immers niet alleen zou de aanleg van de wallen en de gracht kostbaar moeten worden, maar de onteigening van een zoo breede strook lands, juist in de naaste omgeving van de bebouwde kom der zoo sterk in bevolking steeds toenemende plaats, zou groote be dragen hebben gekost. Welke andere bezwaren nog gegolden hebben, kunnen wij slechts gissen; welke personen hun invloed hebben gebruikt in een of andere richting eveneens. Het feit dat vaststaat is slechts dit, dat van de ontworpen forti ficatie niets is gekomen. Toch heeft den Haag den wensch van Maurits niet maar eenvoudig naast zich neer gelegd. Dit zou niet zoo gemakkelijk geweest zijn tegenover een zoo machtige figuur, maar bovendiende magistraat was doordrongen van het gevaar, dat de open stad steeds liep. Niet alléén van de zijde van den vijand, welk gevaar trouwens steeds kleiner werd maar ook en vooral van de zijde van landloopers, bedelaars en geboefte van allerlei slag, voor wie het rijke dorp groote aan trekkingskracht had. Er was geen ander middel om deze ongewenschte gasten buiten te houden dan door op een of andere wijze den toegang tot het dorp af te sluiten. De kosten eener vestingomwalling hoog, en door de gelukkige krijgsbedrijven het gevaar voor een gewapenden vijand geringer, min of meer denkbeeldig zelfsziedaar een tegenstelling, die het achterwege blijven der om walling verklaart. De noodzaak om toch op een of andere wijze eenige meerdere zekerheid te krijgen blijft groot genoeg om het besluit te doen begrijpen, om althans een gedeelte van de resolutie van Juni 1600 uit te voeren en, vesten en wallen daarlatendden Haag met „wateren” te omgeven. Dit besluit is ten uitvoer gelegd, zij het ook in een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 25