WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 241 Leenk. Mem. B. F., fol. 32. 16 onsen dorpe van der Haghe ghedaen hebben ende noch altoes doen sullen ende alle dage doen ende om nutscap ende oerbaer ons vors, dorps daermede te verbeteren, soe hebben wi hen noch die gratie ghedaen an allen denghenen diere in wonachtich sijn nu ter tijt of hier namaels wonen sullen binnen sulke mercken als si ver- claert hebben in eenre ander hantvesten, die si al van ons hebben (nl. dat van 23 Augustus 1370 dat wi hen ghegheven hebben ende gheven mits desen brieve tollen- vrij te varen met haren goede alle onser lande doer voirbi allen onsen tollen, voirt soe hebben wi hen ghegheven waert dat enich van den buiren van der Haghe wonachtich binnen de voirsc. mercken een on- gheval ghesciede van eenen doetslaghe of van leemte, dat men daer af niet vorder inwinnen en sal moghen met rechte daertoe te ghelden, eerstelic van een doet slaghe niet meer dan vijf scell. ende van een leemte derdalven scell. holl. ende voert in allen manieren ende schine die vrijheyt daer of te ghebruken also die hand vesten daer of begrepen, die wi daer of ghegheven hebben denghene, diese ieghens ons ghecoft hebben ende in onsen register gheregistreert staen” De tolvrijheid werd in 1407 aan alle inwoners van die Haghe geschonken, gelijk reeds hiervoor geciteerd is. Bij een ander privilegie van 9 Mei 1407 x) werd door den graaf ingesteld in het dorp van der Haghe „een jairmarct van pairden, beesten ende anderen goe den alle jare te wesen in onsen dorpe van der Hage op te Meijendach ende sal altois ingaen achte dagen voir meijedach ende gedueren veertien dagen lang in suiker maten, dat elc coipman die mit sinen pairden ende andere goeden aldaer comende is, geven ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 263