der Haghe heeft nooit stadsrechten ooit toe gekomen is te meenen, der Haghe eigenlijk wel een soort men wel ge- Leijden doet”, van een stads- Echter ook in de „Verclaringhe” van 1334 komt reeds een post voor over de inning „van merctollen in die Haghe”, waaruit dan volgt dat tusschen 1316 en 1334 deze markt moet zijn ingesteld. Het dorp van gekregen. Hoe men er dat het dorp van stadsrecht zou hebben bezeten gelijk zegd heeft is volkomen onbegrijpelijk. Men heeft wel gemeend dat in 1451 l) een soort stadsrecht naar ’t voorbeeld van Leiden aan het dorp van der Haghe zou zijn gegeven. Echter dit is volkomen onjuist. In 1451 wordt er geen handvest gegeven aan het dorp alleen, maar aan de geheele Haghe. Er is sprake in dat handvest hoe „schout ende gerechte van der Haige (d.i. het gansche ambacht), geen eede in rechte in den ambachte van der Haige van pennyncliker schulde of diergelijcke zaicke te nemen” gewoon zijn geweest. Maar nu consenteert de graaf aan dit gerecht in ge noemde zaken een eed te nemen, „alsoe wel in be sloetenen tijden als buijten besloetenen tijden gelijck men dair off p’eecht ende hantiret in onser stede van Leijden ende anderen onsen steden”. Zooals men ziet is in dit privilegie zelfs heelemaal geen sprake van het dorp. En nog minder van een stadsrecht, dat naar 't voorbeeld van Leiden aan dat dorp zou zijn gegeven. Evenmin doelt op een stadsrecht wat in het privi legie van 1370 staat, dat „soe wi vecht of perlement maect in onsen dorpe voirscr. die sal inleggen ge- lijcker wijs als men in onsen stede van Ook dit heeft niets met de verleening WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 243 Gem. Archief. Fr. Reg. fol. 120.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 265