EN BUITENHOF 28 247 immers deze neemt van Anna Catharina, nog in 1754, dier derdedeel over en is voortaan eigenaresse van het geheel, dat bij haar overlijden in 1756 aan haar eenige zuster toevalt. Deze laatste was gehuwd geweest met den in 1749 overleden Christiaan Constantijn Rumph, in 1720 Eerste Commies ter Griffie van de Staten-Gene- raal, sinds 1727 Eerste Klerk en Directeur der Corres pondentie, zoon van Dr. Chr. Const. Rumph, laatstelijk Resident bij het Zweedsche Hof, uit zijn huwelijk met Anna Margaretha Bex. Diens broeder was Petrus Au gustinus, lijfarts van den Stadhouder-Koning hun beider vader Christiaan Rumph was lijfarts van den Winter koning, van Prins Maurits en van Frederik Hendrik. Mevrouw Rumph (of: Rumpf) geb. la Porte overleed in 1761 en liet een dochter na, evenals haar moeder Anna Catharina genaamd, in 1750 in eersten echt verbonden met Hans Willem baron van Aylva (1722—1757), griet man van Baarderadeel, Gedeputeerde in den Raad van State, dijkgraaf der Vijf Deelen, Meesterknaap van Friesland, bijgenaamd de „Gouden Aylva’’. Hun zoon Mr. Hans Willem van Aylva (1751 1827), van vaders- wege heer van Waardenburg en Neerijnen, was erfge naam van een deel van het vermogen zijner moeder (o. a. van de haar na den dood van Antonia Susanna la Porte, echtgenoote van Mr. Hendrik van Hoorn, Gedep. ter Staten-Generaal, toegevallen heerlijkheden Warmenhuizen, Crabbendam en Schoorldam), welk ver mogen door het huwelijk zijner eenige dochter met Mr. F. W. F. T. baron van Pallandt van Keppel aan laatst genoemd geslacht kwam. De gefortuneerde douair. van Aylva vond een tweeden aanzienlijken echtgenoot in Jacob Adriaan baron du Tour, grietman van het Bildt en Gedep. ter Staten-Generaal, dien zij in 1758 huwde. Slechts één hunner beide dochters, genaamd Anna Ca-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 270