LEONARD TEMMINCK. Een Haagsch portretminiaturist Onder de betrekkelijk weinige bekwame Nederland- sche portretminiaturisten uit het tijdvak ingaande om streeks 1760, toen de nieuwe manier, waterverf schildering op ivoorondergrond, hier ingang vond, is de Hagenaar Leonard Temminck een der voornaamste, zoo niet de voornaamste. Met den ouderen Daniël Bruyninx was hij de eenige, die volkomen besefte, welke effecten van luchtigheid en bewegelijke levendigheid waren te bereiken door de nieuwe samenvoeging van materialen, die ten onzent het dorre portret in gouache op velijn en het zware in olieverf op metaal (koper of zilver) of op een klein paneeltje kwam vervangen. In klaarheid van omtrek en harmonie der kleuren kan hier te lande nog slechts Jos. Marinkelle in zijn aller laatste werken hem terzijde gesteld worden. In de miniaturenvitrine van het Gemeentemuseum vormde het ontbreken van werk van zijn hand een der voornaamste lacunes. Thans is in die leemte voorzien door een hem in techniek en kleur volkomen vertegenwoordigend portretje, beter dan zijn meeste, veelal ook jonger werk en, voor zoover ik dit werk ken, slechts door een MR. A. STARING. DOOR

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 279