1 Die stichting had een karakteristieker tehuis verdiend. Gelukkig echter, dat die nieuw-bouw niet nu heeft plaats gevonden, nu het gewapend beton en het hori- zontalisme hoogtijd vieren, werkelijk wij mogen nog zeer dankbaar zijn. Het oude, het is voorbijgegaan, het is verdwenen, ziet, het is alles nieuw gewordendit bewaarheidt zich ook hier. De geschiedenis van elk middeneeuwsch gasthuis, ook van dit, is meestal vrij wel de volgendeoor spronkelijk op het allerbescheidenst begonnen, in of met één camerken of klein huisken met een paar bedden ter herberging van een armen vreemdeling, ter opname van een hulpbehoevende of zieke, of van een paar oudjes of weezen, nam het met het bevolkings-centrum en zijn verkeer, in omvang, bestemming en beteekenis toe; steeds meer wordend eene onmisbare inrichting, zich splitsend allengs in meerdere en deze elk voor zich weder in verschillende, al naar de behoeften en inzichten der opvolgende tijden. Met de pelgrims kwam er een pelgrims-huis, met de melaatschen een leprozen-huis, met de pest een pest-huis, met de toename der dollen een dol-huis, met de soldaterij een soldaten-huis, zoowel IN HET DORP „DIE HAGHE” 261 Wie uwer, over onze vroegere Gasthuizen, waaronder het Sint- Nicolaashuis in het dorp „die Haghe”, slechts een hoogst bescheiden plaatsje inneemt en in welks overgebleven rekeningboeken, geen be langrijke feiten, geschillen of gedingen, slechts, met eenige toelichting soms, de kleine dagelijksche uitgaven en ontvangsten zijn vermeld, wie uwer daarover eene alleszins diepere en waardevollere studie wil raadplegen, verwijs ik naar het in 1908 verschenen boekwerk van dr. Christina Ligtenberg„De Armenzorg te Leiden, tot het einde van de 16e eeuw”, en inzonderheid, naar het daarin behan delde Katrijnen Gasthuis, het groote, het voornaamste gasthuis dier stad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 288