262 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS de nam een kazerne als een hospitaal, met de toename der oudjes, een oude mannen- en vrouwen-huis, met de toename der weezen, een wees-huis, met de toename van inwoning en gedeeltelijke verzorging zoekenden, het hofje en het proveniers-huis, met de toename van borst- of oog- of zenuw-lijders, inrichtingen te hunner opname, met het toenemend inzicht over besmettelijke ziekten, afzonderlijke gebouwen voor vele dezer, eene splitsing met bijna elke vordering der medische wetenschap door gaande, zich nu verder ten deele in Kerkelijke richting onderverdeelend, en eindelijk voor herstellenden, nog sana toria en rustoorden aanbiedend. Geen enkel openbaar gebouw, zóó in-bescheiden in het verleden begonnen, heeft zich zóó veelzijdig en zóó volop in nut-stichtenden zin uitgebreid, als het Gasthuis. De geschiedenis onzer barmhartigheids-werken, onzer ziekenverpleging, onzer armen-zorg in tal van opzichten, dat belangrijk hoofdstuk uit het verleden van elke woon buurt van eenige beteekenis, het komt op het eenvoudigst sprekend uit in de geschiedenis van het plaatselijk oudste gasthuis, vooral, zoo men in dat gasthuis bewaard heeft enkele der middeneeuwsche memorie- of rekening-boeken, vermeldend, dag aan dag, wat er bizonders plaats had en wat er werd uitgegeven of ontvangen. Reeds één zoodanig met zorg bijgehouden en toegelicht middeneeuwsch gast- huis-boek geeft u een vollen blik in dat huis, doet u zien en gevoelen iets van het leed dat er toen was en dat daar werd verzacht, gestild, geheeld, doet u zien ook, de zorg van de kerk voor het zieleheil der ongelukkigen daarin opgenomen, trouwens bij de kerk berustte in de vroege middeneeuwen bijna uitsluitend de zorg voor armen en voor de lijdende menschheid, eerst later de burgerlijke gemeente die zorg grootendeels over.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 289