1 heeft en heeft doen verdiene in der Parochikerken van de Hage ende tot sommige tijden in ons Capellen in onsen Hove na sient genuechten, overmits dat si tot desen dage toe niet geconfirmeert en is geweest. „En want in den Capellen des Gasthuys van der Hagen geen Cappelrie fundeert, doteert en confirmeert en is, so hebben wij ter eeren Goids ende salicheit der siecken die dair in leggen sullen, voir ons en voir onse nacome- lingen geordineert ende ordineren mit desen brive, dat men die selve Cappelrie voirtaan tot ewigen dagen ver dienen sal in der Capelle des Gasthuijs voirsz., gelijc men die sculdich is te verdienen na wille en ordinancie Meester Jorijs voirn. Ende dese Cappelrie, die nu open is ende vaceert bij dode Heere Willem Gerijtsz. Priester, die laetste besitter van der Cappelrie voirsz. was, hebben wij gegeven ende geven puerliken om Goids Willem Pieter Willemsz. ut den Broec Clerc, onser Dienre ende Huysgesinde, mit sulke vrucht-scippen, vervallen ende profijte als daer of comen sullen ende sin voirsaten daer of gehadt hebben. Ende bidden onsen lieven neve die Biscop van Utrecht, dat hi dese Fundacie en Ordinanci, confirmere ende Pieter onsen Dienre voirsz. institueren wille. In oirconde: XII Aprille 1404 Het schijnt, dat zieken verdacht van laserije niet in het Gasthuis werden opgenomen, maar verwezen „toter siecker luden huus” staende over de Delftsche Vaert, waar nu de Koepok-inrichting is, blijkens een post in de Grafel. rekening over 1358/9„aen die bregghe te maken bi der siecker luden’’, in de Grafel. rekening van 1437/8 270 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS Dit stuk ten jare 1700 nog bij de bescheiden van het Gasthuis, komt in afschrift voor in en is ontleend aan een register op het Gemeente-Archief alhier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 298