een wanthuis gevende tot zijn onder schonken, het houd. Uit onderstaanden brief van 12 Nov. 1503 mede ont leend aan een afschrift daarvan Ao. 1700 genomen en in het Gemeente-archief alhier berustend, blijkt dat het Gasthuis kwam aan 4 morgen gronds, aan 2 ewige melk koeien en aan 60 ewige missen ’s jaers. Wij Scepene in den Hage doen condt allen luijden, dat voer ons quamen die Gasthuismeesters van Sinten Nycolaas Gasthuus in den Hage ende verheden sculdich te wesen Lijsbert Florys dochter vier en twintich ponden Hollants payments 'tsjaars, huer leven lanck ghedu- rende te betalen alle jaer op Sinte uberten in den winter. Ende dese voersz. lijfrenten hebben die Gasthuismeesters voersz. voer huer ende huere nacomelingen in den dienste voersz. huer leven lanck versekert ende versekeren mit desen brieve te verhalen ende vier morgen lants gelegen zuijt van den Hage bij den Hoflande, welck voersz. lant belegen heeft an die westsijde Henrick van Driel ende kinder, an die oostzijde Claes Pietersz. opdat zuijt- einde die kadijck-watering ende op dat noorteijnde die Heerwech. Ende die Gasthuismeesters voersz. geloven Lijsbet voersz. deze voersz. vier morgen lants vri te waren als men een vri erf ende lant sculdich is te ware, sonder Hof- huer of enich ander beswaernisse daer voren op staende. Ende na huer doot zoe heeft Lijsbet Florijs dochter deze voersz. lijfrenten mit dezen brieven gegunt te heffen, te gebruijcken ende te bueren ene gheheten Joffrou Barbara HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 272 I Op de Gasthuis rekening van 1497 komt daarvoor volgende post voor „noch utgegeven ende betaelt om een confirmacie van hertog phs. voerende van dellemate en anders, oncosten daerom gedaen40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 300