hoere besten wetenheit van de brieven die daer dochter van Arckel, indien zij in levenden lijve is na den overlijden van Lijsbet voersz., huer leven lanck ende niet langer. Ende na hueren beijder doot so sijn voerwaerden en die Gasthuismeesters hebben geloift en ghelove over hem ende over huere nacomelinge in den dienste, als voersz. is te onderhouden die Fondacie ende Ordannancie van den voersz. Gasthuijze na ende vermogen, naer 't inhoud of sijn. Ende sullen die Gasthuismeesters voersz. als dan copen 2 Melckkoyen, die welcke koyen sij tot ewygen dagen gehouden sullen wesen te onderhouden tot alretijt, tot behoef ende lavenisse der arme ziecken menschen die daer dan tertijt in liggen zeilen of naemaels in comen mogen. Ende noch zeilen die Gasthuismeesters voerz. gehouden sijn ten ewighen dagen te doen alle sonnendage een Misseende noch acht Misse op merckelijcke Hoichtijden, also dat betaemt ende belope te same LX Misse ’tsjaers, tot der eere Goids, tot troist ende lavenisse der arme ziecken als voersz. is. Ende hier voor heeft Lijsbet voersz. de voersz. Gasthuismeesters gegeven an gherede penningen die somme van een en vijftich ponden grooten Vlaems. Ende waert, dat voersz. Gasthuismeesters ofte huere na- comelingen die twee koyen en die LX Missen niet en onderhielden en tot enigen tijt ghebrec daerinne viele, dat God verhoeden moet, soe souden die kerkmeesteren in den Hage indertijt wesende, nemen en verpluegen een pondt grooten Vlaems alle jaer op dat voersz. lant. Ende Sint-Jacobs gilde alle jaars een pondt grooten Daervoor dat sij gehouden sullen wesen die voersz. LX Missen ’sjaers te doen en ’t onderhouden. En des Predicaers doester ende Sint Agnis doester IN HET DORP „DIE HAGHE" 273 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 301