HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 274 alhier in den Hage te samen dat derde pondt grooten te houden ende te gebruicken op die vier morgen lants voersz., sender derselve Gasthuismeesters hem des te verweeren met enijgen Rechte, geestelijck of waarlijk, sonder arch ende liste. In kennisse der waarheyt sijn deze twee alleens, daer Lijsbet voersz. de eene of heeft en die Gasthuismeesters de andere, die wij scepenen voersz. uijthangende bezegelt hebben mit ons gemeene Zegel.” Gegeven den Xllde dach in Novembris A° 1503. Vóór en in Ao. 1505 had blijkens onderstaande posten een groote verbouw in het gasthuis plaats, waartoe reeds op 2 Mei 1503 van den proest van het klooster Bethleëm in het West-eijnde van den Haghe en van Kerstijn Dirck Willems-weduwe was aangekocht een huis aan de Heer- straet tusschen het Gouden Hooft en het Gasthuis (No. 195 der Regestenlijst). De posten van dien verbouw ver melden helaas niet, wat er daarvoor toen eigenlijk ver nieuwd, verbouwd of aangebouwd is, zij zeggen enkel „utgegeven angaende die edificie ende timerage van dat nijeuwe gasthuus volmaect in ’t jaer van vijven’’ „een huijs en erve van noodswege gecoft om dat huijs zijn bergruijmte hebben 340 U' 8 sc. „van alle die calck, vracht, opvoeren ende beslaen tot desen huijse behoeff 159 ffi 4 sc. „van alle die backsteen an dit huijs verwerekt, daerinne begrepen vracht, opvoeren ende andere oncost 157 ft’ 12 sc. 8 d. ,,11 c dusent outs steens gecomen van de oude husen die oude husen aftebreken, van die steen seoen te maken, fondamenten te delven, sant te halen en poyn wech te voeren 39 ffi, 19 sc. 4 d. „steijgerhout, elsenbomen, rafters, sparren en tobbens,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 302