die noert- Somme van utgave van alle die costen van der edificie ende timerage van den nijeuen zijeckhuijse 2188 7 sc. In 1504 schijnt van dien bouw reeds het zieckhuus uitgevoerd te zijn, althans „Claes die milde gaf toen tot die timerage behoef, om goods willen en tot een outerstee in ’t nijeuwe zieckhuus een goud guldenhet oude ziekhuis bleef blijkbaar bestaan, blijkens den post „stoppen ende soeden op ’t oude zieckhuus, an lock- snoer en den decker tevens werd er toen ont- fangen „om een ewige misse in 't nijeuwe huus ’t onder houden ter weecken en wert des vrijdaechs gedaen, 101 U’ 6 sc. 8 d. doch eerst in 1506 werd dat altaar in de zieken-zaal gewijd, blijkens den post voorkomende in de rekening van dat jaar: „den bisscop van dat hij 't outaer ghewijt heeft int nuwe gasthus en van den brief die daer af bezeghelt is met oncosten te samen 14 10 sc. Wat er in 1504 en 1505 behalve die zieken-zaal eigenlijk gebouwd of verbouwd is, blijkt niet; Ao. 1506 werd „gecoft ene tuijn van Jan van de lucht liggede an die noertside van die molestraet, daer nu ter tijt den gasthuus batch staet mitter utganck van der poerte ende daer overgegeven an gerede pennijngen. CLII 'tl'. „Item noch betaelt denselfden Jan van de lucht om dat die heijmelicheit soude bliven staende VI U' XIII sc. 4 d. „Item gecofteen loodse staende an de voer- noemde thuijn, opdat het barchhof vijrkant wesen soude ende die wages ruijm daer door te vare, daer voer gegeven XXI U' VI sc. 8 d. „Item noch een stucke lants leggend an side van de molenstraet XLVIII Op dien aan het gasthuis-terrein grenzenden toen aan- gekochten grond, werd nu geplaatst een nuwe barch en gemaakt een nieuw, veel grooter barchhof met ruime 276 HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 304