IN HET DORP „DIE HAGHE" 279 ende die meesters hem (rentmeester) belast hadden die reke- ninghe te maecken met aenwijssinge bij wijën ende van wijën ontfangen was, 't sedert die leste reekeninghe van Dierck Jansz. van Woerden, soe stelt hij 't formeren mettet dobbelen derzelver tot discretie van mijne heeren, die hem daarvoor toekennen 10®, lós. doch op zijne vraag „om meerder loon opte volgende jaren, (hij was aangenomen op 30 ’s jaars) voor zijne administratie ende hem daer off te doen commissie ofte procuratie in forma, enkel antwoordden: „Nijet”. Van wege de hervorming verviel reeds vóór of in 1576 de Vrijdagsche mis in het zijeckhuis en mede al de missen en de Sondagsche preek in de kapel, die nu werd ingericht tot Coornhuis, en waarbij tevens de wage werd overgebracht, tot op 10 Juli 1615 gasthuismeesters met toestemming van de Staten van Hollant en West- Vrieslant aan den Magistraet van ’s Gravenhage ver kochten en overdroegen: „het Cootnhuijs staande op de markt, met de huijsinge daer west aenstaendemetten gront en alle ’t geene daer aen aert en nagelvast is, met al den aencleve en dependentie van dien als straet-gelt, ’t schoenlappershuisje, waeg-huijsje en de recognitie van de pompe, mitsgaders alle de geregtigheijd en gesagh van ’t selve Coorn-huis ook mede met het recht en gerechtigheijd van de Waege, binnen den Hage en Haege ambacht, Scheveninge daer onder begrepen, (dat sedert 1488 een eigen waeg-gebouw had)en daertoe al sulken recht en gerechtigheijt als’t voorsz. Gasthuis heeft tot de stalle in de Sack, alwaer de huisluijden werden geaccommodeert met haer paerden en anders, alles, niet ter wereld uijtgezondert dan 't geene hier na geëxpresseert werd, en behoudens den Heer sijn recht, en dit op de conditiën en voorwaerden hier na verklaert,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 307