In den jaere 1576 hebben de Staten het Klooster van de Predicaeren (in het Voorhout), de kerk uitgezonderd, te weten de huizinge en boomgaarden daaraan behoorende, als dat het voorsz. Gasthuis ten eeuwigen dagen genieten en behouden salvan de zak tarw een blankvan de zak rogge, erweten, boonen ende gerste, mitsgaders van elke zak plat en rond zaet, als raepzaet, koolzaet, hennipzaet, kleijn zaet en diergelijken (onder de generale denominatie van greijnen niet begrepen) een halve stuijver, ende van een zak haver een halve blank, ende dat van alle de greijnen die alhier in ’s Gravenhage en Haeg-ambacht verkoft, gesleten en geconsumeert zullen werden, van waer deselve ook van daen komen, mits gaders ook dat men voor meel van deselve greijnen, ’t gunt van buiten alhier gebragt word om te verkoopen en geconsumeert werd te betalen als vooren. Deze koop werd betaald met een rentebrief van 1156 gl. 5 st. vrij geit 's jaers, bij de voorn. Schout, Burgem. ende Regierders van ’s Gravenhage, ten behouve van het voors. Gasthuis verleden, „welke rente sullen mogen worden gelost tot believe van de Heeren vercopers, tegens de penningh sestien, ende dat met duijsent gul dens teffens, wel meerder niet minder, mits 3 maenden van te voren denuntierend ende opseggend, opdat de penn. bequamelijck ten profijte vant voers. Gasthuijs mogen worden belegen”. Alstoen is van wege de Magistraat dit Coorn-huis voorheen de Gasthuis-kapel, ingericht tot vleesch-hal en de Gasthuis-straat sedert de Groote Hal-straat genoemd het gebouw had, blijkens eene teekening van P. C. la Fargue in Ao. 1764 zijn daktorentje met klok reeds ver loren, is in 1860 afgebroken, en toen vervangen door het Politiebureau, zijnde nu een deel van het Raadhuis. HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 280

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 308