in vrijen eigendom gegunt en geaccordeert aan 't St. Nico- laas Gasthuis binnen den Hage doch niettemin lieten zij in 't begin van 1583 dat klooster voor het grootste gedeelte afbreken en de afkomende materialen verkoo- pen; aldus de Riemer dl. I, blz. 395; of en in hoeverre het Gasthuis daarvoor toen schadeloos gesteld is, is mij niet gebleken. Van Ao. 1711 bezitten wij eene beschrijving van het Gasthuis, van een ooggetuige, van Mr. J. de Riemer; deze nu zegt (dl. I, blz. 446)„het gebouw is van weinig aanzien, zijnde laag van verdieping, met een lije- of schaliedak bedekt, dog tamelijk breed aan de straat uit gestrekt, en heeft overzulks van buiten niets Vorstelijks als het wapen van Beyeren boven de deur of ingang. Wanneer men inkomt, ontmoet men aanstonds een groote lange zaal, na de wijze van meest alle de Gast huizen rondom met slaapplaatsen voor de Vrouwen voorzien; dienende des winters mede voor de eetplaats. De glazen in deze zaal zijn beschildert met wapens van oude adelijke familiën,in 't opperste glas, ten oosten, ziet men geknield Aartshertog Philips van Oostenrijk en zijne gemalinne, achter hen St. Nicolaas met nog een heilige. „Het huis verder intredende heeft men nog verschei dene vertrekken en onder anderen eene kamer voor de Regenten, welke tamelijk groot is 1). Behalve deze zijn IN HET DORP „DIE HAGHE” 281 bord, gedagteekend 1) P. Timareten zegt in zijne in 1663 verschenen „Gedenkstukken beschrijving”„in de Regentenkamer van dit huis bevindt zich het afbeeldsel van Hertog Aelbrecht van Beijeren met zijn wapen, met 2 leeuwen tentenancen of schildhouders, zijnde datzelfde wapen ook boven den ingang voor aan de straat en daar nevens twee rustende Oude Lieden, zeer kunstig in steen gebijteld". „Vóór den schoorsteen in die kamer hangt een Ao. 1656, met de naemen en wapens der Regenten van dit Godshuis", een bord nu in de tegenwoordige Regenten-kamer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 309