1 BIJLAGE. MAURITS GEBOOREN PRINCE VAN ORANGE, Enz. Eedele erntfeste wijse voorsienige ende discrete be- sundere goede vrunden, Voor ons leste vertreck vuyten Hage hadden wij verscheyden advysen gecregen, dat den viant eenen aenslach voor hebben(de) was op ten Hage over zee ende hoewel wij den zelven aenslach voor den viant nyet zonder merckelicken difficulteyten en bevonden, nochtans omme die occasie tot sulcken voornemen eensdeels wech te nemen, was bij ons goet gevonden twee compaignien ruyteren en(de) een compaignie voetknechten in garnisoen te ordonneren zoo tot Delff als in den Hage, maer over mits wij verstonden dat tzelve te continueren tot groote bezwaernisse van den staet van den lande soude strecken ende nochtans geen genouchsame verseeckeringe geven, soo hadden wij zelffs eerst die situatie van (den) Hage bezichticht en(de) daer op rijpelick geleth hebben(de) daer nae gelast, dat bij verscheyden ingenieurs va(n) gelijcken zouden werden gedaen omme te letten off mit wercken van fortificae(tie) den Hage in redelicke verseeckeringe mochte worden gestelt, opdat bij den borgers en(de) inwoonders selffs in alle occurrentien ende jegens tamelick gewelt bewaert mochten worden buyten der landen costen ende den viant zulcke ende gelijcke aenslagen, die hij op ten Hage tot disreputae(tie) ende ondienste van den lande ende ruine van den Hage ende ommeleggende dorpen souden mogen vooren hebben geheel vuyten 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 30