Tot in het jaar 1895 deed de zuidelijke vleugel dienst als school-lokaal, daarna tot 1 Mei 1904 tot kantoor van den Rijksontvanger voor de personeele en de grond belasting. In dat jaar, werd het oude gasthuis, na ruim vijf en een kwart eeuw op die plaats gediend te hebben, verlaten en het nieuwe gebouw betrokken, dat door den architect S. Wesstra was ontworpen en ingericht voor 24 vrouwelijke commensalen. De gebouwen en grond gingen ingevolge Raadsbe sluit van 16 Dec. 1902 aan de Burgerlijke Gemeente voor fl50.000.over, behalve de hoofd-ingang met wapensteen, die uitgebroken en in het nieuwe gesticht herplaatst werd. Het in Ao. 1908 afgebroken gebouw besloeg een ongeveer driehoekig terrein, groot 1256 M*,, aan drie zijden door straten omsloten, met zijn hoofd-vleugel en hoofd-ingang in de Groote Hal, de vroegere Gasthuis straat, een vleugel breed 10.20, lang 31.20 M. beoosten met zijgang en zijpoortje, ingericht in 1843 tot diaconie school met aansluitende onderwijzers-woning in de Oude Mol-straatdaaraan grensde de woning van den Directeur en Directrice van het Gasthuis en aan deze in de Anna- straat drie tot het huis behoorende, doch toen verhuurde woonhuizen. HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 284 en na het avondeten werd een hoofdstuk uit den Bijbel voorgelezen, voor den maaltijd gebeden en na dien gedankt, een gebed in 1759 op verzoek ingekort en opnieuw geformuleerd, zie het memorieboekje van 1767. Thans, Juli 1924, is bij opname op 55-jarigen leeftijd, deinkoopsom fl. 8400.op hoogeren leeftijd evenredig minder, verzorging en verpleging bij ziekte en kosten bij overlijden zijn daaronder begre pen men blijft nu eigenaresse van zijn bezit, doch is verplicht daarover bij testament te beschikken. Het aantal opgenomenen is hoogstens 24.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 312