IN HET DORP „DIE HAGHE" 289 scoen te houwen ende dije dijnaer van sinte nijclaes 19 Ao. 1652 is er sprake van eene vergrooting der keu ken, sedert soms „de grote coken” genoemd. De uitdrukkingen „de fijne coken en de slegte coken” bij herhaling voorkomend, zien op inkoop van provianche voor de gewone tafel of voor de bizondere tafel. Het contoer of comptoer „(ter comptorie, 1584)” was kennelijk het vertrek van de gasthuismeesters of meer bepaaldelijk dat van den jaarlijks wisselenden gasthuis rentmeester; hier stond de grote kiste met iseren be- slagh en uthangende sloten waarin de cedullen bewaard werden alsook de gereede pennijnghen„betaelt ut de kiste”. Ao. 1502. „Pieter Maert, de gasthuijs-knape, dewelcke was tachter 3 jaren, als van de jaren 1500, 1501, 1502, elc jaer 6 ende dese penningen leggen in de kiste met een cedulle, wat hij daer op ontfangen heeft”. Ao. 1515: „brochte up onse comptoer, Berber onse uppermoer in 't gasth., 't selfde geit dat zij ontf. hadde in drie maenden van zuvelgelt ende waechgelt ende straet- gelt na older costume''. „de faute (fout) het riool of beerput Ao. 1511 scoen te maken en alle den vuellen dreck dije must men mit wagens wech voeren.” Ao. 1521 „dije faut scoen ghemaeckt en de dreck 's nachts wech voerde, de faut te vermetselen." ,,’t gheweltgen was in 1515 ghetimmert „daer men dije zijecke 's nachts insluet dije cranck van sinne sijn”. „De goete, Ao. 1512, de dijepe goete scoen te maken dije after 't Sacraments-gasth. langs de huysse loept doer de molen-straat en loepet voert door de gasth. poert in de stinckput.” „Ende van dese goete den arbeijt doet dat is onser

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 318