l mede die gasth., Pieter Maertsen hijr of ontfangen” 2 6 s. 8 d. in eene jongere post: „Dije haechse goet scoen ge- maect”. „de heijmelicheijt of ,,’t prijvaet”, secreet(1581), tge- metseld en riet gedekt,” „reparacie van tubbege daer de zijecken heur ghe- voech doen.” Ao. 1539. „2 privaeten scoen te maecken ende wech te vueren,” Ao. 1506 „VII grote rijnsche wijnvaten om heijmek. te maecken.” Ook van het huis „de drie haringen’’ eene bier-tapperij in de Hoechstraet, het gasthuis toebehoorende, bevatten de rekeningen herhaaldelijk posten voor het scoenmaken van twee privaeten en van de goete. „De hennep-thuijn, (van een anderen tuin is nergens sprake) besloeg blijkbaar een gedeelte van het gasthuis terrein, kreeg „een heijninck van groene rijsen”Ao. 1507 „omdat hi die henneptuijn ome gheploecht ende gheert heeft; 1516: „van hennep in onsen henneptun gewassen in 2 jaer X */2 'E'”. „De huijskens „husekins. Er worden verschillende genoemd, in eigen gebruik, als 1409„het cleijn huijskin an de batch”, dat (1488) van de oven, dat (1489) om alre- hand dinc in te setten; 1514: slot ant huijskin daer de visbancke in staen”; voorts die welke verhuurd werden, zooals (1488) de cleijne scoelappers wijnckeltgens an die capelle; 1503: ,,’t huisken, daer Janeken Adams inne- woent, van weeckhuer” en dat van Doesburgh, die messemaker; „van dat middelste camerken in de Lap- straet; 1503: een jaer huijshuer in de Lap-straet, 8 1511: „de huijsijnghe in de Lap-straet gheleijmt boven ende binne mit cleije”. Zij waren namenlijk met rieten daken gedekt, welke HET SINT-NICOLAAS-GASTHUIS 290

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 319