hooffden te brengen. Ende nae dat op alles volcoment- licken geleth en is geweest bevinden wij die voors(chreven) verseeckeringe mit soo redelicke costen ende zoo corten tijt doenlick te wesen, dat omme zulcke notable plaetse ende zoo veel goede ingesetenen in verseeckerheyt ende gerusticheyt tot der gemenen lande diensten te ver- achteren. Waeromme en(de) ten eynde wij de ruyteren en(de) knechten aldaer geordonneert sonder achter- dencken elders tot der landen defensie mogen gebruycken, is onse zeer ernstige begeerte dat gijluyden naer haere gewoonlicke voorzicheyt ende sorchfuldicheyt die voors chreven) nootelicke wercken tot verzeeckeringe van (den) Hage mit haere authoriteyt, faveur en assistentie sulcx wilden vorderen dat die mitten eersten bij der hant ge nomen en(de) opgemaeckt mogen worden ende off men zoude mogen menen dat den Hage mit redelicke costen in een tamelicke verzeeckeringe nyet en zoude connen gebrocht worden als int beginsel van den oorloge bij ordre va(n) hare H(ooge) O(vericheyt) ons heer en(de) vader bijde hant genomen en(de) nyet geeffectueert wesende, zoo verzeeckeren wij daertegens dat bij ons op alles rijpelick geleth zijn(de) wij zelffs en(de) bij advyse van den genen die hem zulc.x verstaen tzelve mit redelicke costen wel doenlick bevinden. Weshalven wij u andermael die zaecke ten besten recommanderen. Ende hier mede Eedele enz. Int leger tot Alem den IIII May 1600. Aen de Staten va(n) Holl(an)t en(de) Westvrieslant. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 31