IN HET DORP „DIE HAGHE” 295 bliket voer int ontfanc van dese rekeninghe. Ende wij gasth. meesters hebben mede raet ghenomen an mijnheer de pastoir en heer Dirck de cappelaen, also dat wij Claes voorn, toeghevoeghet hebben ende wij heb ben hem gheg. mede tot sijnen utganck” 8 ffi. item „ontfange van eenbeghijngevanLeijdedieMeijns- gen hiet, dese selfde meijnskijn hadde een moer hier int gasth. die Baefge hiet, dese Baefge voern. hadde hijr int gasth. gheweest wel 26 jaer lanck ende dat om een cleijn geit, dat het gasth. daer of ghehat heeft. Ende om dije scientie te quite so heeft dese meijnskijn gheiovet Sinter Niclaes gasth. wel te versien van testamente eer sij stervet. En dit noch niet ghenoch wesende so heeft meijnskijn voern. gheg. t gasth. an gereden penninghen” 8 1546: „Jans wijf die int gasthuijs onderhouden wordt en beloefde te brengen in gelde desommevanSft'.” 1546: „Adriaen Sijmons dochter, die in ’tgasthuijs onder houden wordt.” 1547: „van de erfenisse anbestorven van boose Heijn, die hier in ’t gasth. onderhouden wordt IX 1560„ter cause van een accoordt van dat Lijsbet Jacobs dr. haer leven lanck int gasthuijs onderhouden sal worden, daer over de erfgen. van Coman Jacob voern. belooft hebben te betalen 28 ft’ gron. ende alle jaers ghelijcke vijer ponden.’’ „de proviand-camer, ook deze, dicht bij de coken te zoeken, wordt in de rekeningen niet genoemd, maar was aanwezig, evenals de proviandkelders. Van eene Regenten- of gasthuismeesters-kamer is in de oudste rekeningen geen sprake, enkel van het comp- toer (zie boven). Eerst toen tegen het midden der XVILe eeuw de gasthuismeesters veranderden in deftige regenten, ver anderde met hun vier maaltijden in het gasthuis gehou-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 324